1. Wdychanie, najczęściej szkodliwych substancji obcych dla ustroju.
2. Zastosowanie zasysania w celu usunięcia płynów lub gazów z jam ciała, a także materiału biologicznego jak w przypadku biopsji aspiracyjnej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.