Androstenedion


Steryd odpowiedzialny za męskie cechy płciowe, wytwarzany w jądrach, korze nadnerczy i jajnikach.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.