Zaburzenie w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej w wyniku którego odczyn krwi i tkanek ma charakter bardziej zasadowy niż w warunkach prawidłowych. Przyczyną tego może być hiperwentylacja, wymioty, lub inne stany powodujące wzrost jonów zasadowych lub spadek kwaśnych

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.